آدرس: کرمانشاه ـ باغ ابریشم ،دانشگاه رازی ،سازمان مرکزی

          مدیریت نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت

                تلفن:   34277617-083

             دورنگار:   34277617-083

پست الکترونیک: Nezaratedu [at] razi.ac.ir