آدرس: کرمانشاه ـ باغ ابریشم، دانشگاه رازی، سازمان مرکزی

مدیریت نظارت، ارزیابی وتضمین کیفیت

                      تلفن:  34277617-083

                  دورنگار:  34277617-083

                        پست الکترونیک:  Nezaratedu [at] razi.ac.ir