لیست دانشگاه ها وموسسات

لیست دانشگاه ها وموسسات


موسسات آموزش عالی استان
1- دانشگاه پیام نور
2- دانشگاه جامع علمی کاربردی
3- دانشگاه آزاد اسلامی
4- موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی
5- موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیرانتفاعی شهید رضایی
6- موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی زاگرس