نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیات نظارت استانی

اعضای هیات نظارت استانی


 

هیات نظارت و ارزیابی استانی

1

دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا

رئیس دانشگاه رازی وعضو کارگروه تخصصی نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت استان کرمانشاه

2

دکتر علی سلیمی قلعه

معاون آموزشی دانشگاه رازی و عضو کارگروه تخصصی نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت استان کرمانشاه

3

دکتر مهرداد نیاپرست

مدیر دفتر نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه رازی و دبیر هیات نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت استان کرمانشاه

4

دکتر محمد باقر نجفی

معاون پژوهشی دانشگاه رازی و عضو کارگروه تخصصی نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت استان کرمانشاه

5

دکتر علی اکبر محسنی

معاون فرهنگی دانشگاه رازی و عضو کارگروه تخصصی نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت استان کرمانشاه

6

دکتر مزدک راد ملکشاهی

عضوهیات علمی دانشگاه جامع علمی- کاربردی و عضو کارگروه تخصصی نظارت ، ارزیابی وتضمین کیفیت استان کرمانشاه

7

دکتر صبحی بنی اردلانی

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی و عضو کارگروه تخصصی نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت استان کرمانشاه

8

دکتر علی نادری

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی و عضو کارگروه تخصصی نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت استان کرمانشاه

9

آقای محمد جواد امینی

عضو کارگروه تخصصی نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت استان کرمانشاه

10

آقای مسعود نوری

عضو کارگروه تخصصی نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت استان کرمانشاه

11 آقای کورش رنجبر عضو کارگروه تخصصی نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت استان کرمانشاه