نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیات نظارت استانی

اعضای هیات نظارت استانی


 

هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استان کرمانشاه

1

دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا

رئیس دانشگاه رازی و رئیس هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان کرمانشاه

2

دکتر علی سلیمی قلعه

معاون آموزشی دانشگاه رازی و عضو حقوقی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان کرمانشاه

3

دکترمحی الدین ایزدی

 دبیر وعضو حقوقی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان کرمانشاه

4

دکترفرزاد ویسی

معاون پژوهشی دانشگاه رازی و عضو حقوقی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان کرمانشاه

5

دکترعلی اکبر محسنی

معاون فرهنگی دانشگاه رازی وعضو حقوقی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان کرمانشاه

6

دکتربیژن رضایی

عضو هیات علمی دانشگاه رازی و ععضو حقیقی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان کرمانشاه

7

دکترعبداله جلیلیان

عضو هیات علمی دانشگاه رازی و ععضو حقیقی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان کرمانشاه

8

        دکترعبدالرضا روشنی  

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی وععضو حقیقی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان کرمانشاه

9

 دکترسمیه بهزاد

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی وععضو حقیقی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان کرمانشاه

10

دکترمزدک راد ملکشاهی

ععضو حقیقی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان کرمانشاه

11

دکتر کورش رنجبر نامیوندی

ععضو حقیقی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان کرمانشاه

12 آقای رضا کیهانی ععضو حقیقی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان کرمانشاه
13 آقای مسعود نوری ععضو حقیقی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان کرمانشاه