براساس آیین‌نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری به شماره 108601/ و مورخ 1396/05/22اهداف و وظایف دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه‌های آموزش عالی پژوهشی و فناوری به شرح ذیل است :

اهداف ( ماده 2 آئین نامه ) :

ماده (2) اهداف

2-1) تحلیل نظام‌مند و راهبردی رسالت، اهداف و عملکرد مؤسسه با شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و چالش‌ها

2-2) نهادینه کردن و اشاعۀ فرهنگ نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در مؤسسه

2-3) ارتقای کیفیت مؤلفه‌های دروندادی، فرایندی و بروندادی مؤسسه

2-4)  نهادینه کردن ارزیابی درونی در راستای کسب آمادگی برای ارزیابی بیرونی  

2-5) افزایش بهره­ وری با استفاده از فرایند نظام­ مند نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه

2-6) ایجاد وحدت رویه در امر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در همه حوز‌ه‌های عملکردی مؤسسه

2-7) تقویت زمینه­‌های پاسخگویی مؤسسه به ذینفعان داخلی و بیرونی

2-8) ارتقا و تضمین کیفیت نظام­ مند مؤسسه از طریق بررسی  و مقایسه وضعیت موجود با استانداردهای ملی، منطق ه­ای و بین المللی

وظایف و اختیارات مدیر نظارت و ارزیابی(ماده 6) :

ماده (6) وظایف و اختیارات مدیر

6-1) نظارت و ارزیابی مستمر بر کیفیت مؤسسه و تعیین میزان تحقق اهداف در ابعاد آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی و اداری مالی و پشتیبانی

6-2) هدایت و مشارکت فعالانه در ارزیابی راهبردی و تدوین سند جامع  مؤسسه

6-3) نظارت و ارزیابی برنامه‌های راهبردی و عملیاتی مؤسسه و پایش مستمر و نظام‌مند میزان پیشرفت و تحقق برنامه‌ها

 6-4) تشکیل کارگروه های تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت با هماهنگی رئیس مؤسسه

6-5) نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا، آئین نامه­ ها و دستوالعمل­ ها در تمام حوزه های فعالیت مؤسسه

6-6) مدیریت امور ارزیابی درونی واحدها و گروه­های آموزشی و پژوهشی مؤسسه

6-7) پیگیری و تحقق اقدامات ناشی از ارزیابی­ های درونی و بیرونی مؤسسه به منظور تدوین برنامه های بهبود کیفیت عملکرد معاونت ها، واحدها و گروه های کاری موسسه

6-8) فراهم نمودن بستر مناسب برای ارزیابی بیرونی توسط نهادهای تخصصی دولتی و غیردولتی

6-9) ارزیابی و ارائۀ گزارش عملکرد واحدهای سازمانی "مؤسسه":

 الف) در سطح دانشگاه ها: شامل معاونت ها، دفتر ارتباط با صنعت، دانشکده ها، گروه های آموزشی و پژوهشی، شوراها و کمیته‌های تخصصی (در ابعاد آموزشی، پژوهش و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی، زیرساختی و اداری و مالی)

 ب) در سطح مؤسسه های پژوهشی و فناوری شامل: مراکز رشد واحدهای فناوری، پارکهای علم و فناوری، مراکز نوآوری، آزمایشگاه هاو کارگاه­ های تخصصی، شتاب دهنده­ ها، فن بازارها و سایر واحدهای تخصصی و گروه های کاری

6-10) ارزیابی عملکرد مدیران، اعضای مؤسسه (اعم از هیات علمی و غیر هیات‌علمی) و واحدهای فناور

6-11) دریافت و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و دسترسی به کلیه‌ اسناد و مدارک موردنیاز به منظور نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه و سنجش میزان دستیابی به اهداف مورد نظر

6-12) همکاری و هماهنگی­ لازم برای انجام ارزیابی توسط مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان

6-13)  پی‌گیری اقدامات و برنامه های بهبود کیفیت واحدها و گروه های مؤسسه بر اساس گزارش های نظارت و ارزیابی‌

6-14) دریافت و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مؤسسه به منظور سنجش میزان دستیابی به اهداف مورد نظر ماده 2 و ارسال گزارش عملکرد در پایان هر نیمسال تحصیلی به دبیرخانه شورای نظارت و ارزیابی وزارت.

6-15) تهیه پیوست ارزیابی برای تمامی طرح ها و برنامه های مؤسسه

6-16) تحلیل و ارزیابی طرح­ها و سیاست های راهبردی، توسعه رشته ها، جذب هیأت علمی و نیروی انسانی، پذیرش و تعیین ظرفیت دانشجو، تعیین ظرفیت پذیرش واحدهای فناور و نظارت بر خروج واحدهای مذکور، ایجاد و گسترش گروه های آموزشی و پژوهشی و ارتقای سطح واحدهای مؤسسه و ارائۀ آن به شورا

6-17) توانمندسازی اعضای هیأت علمی، کارشناسان، تمامی همکاران مؤسسه و واحدهای فناوری در حوزه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

6-18) سایر وظایف مرتبط که از سوی شورا به مدیریت محول میشود.

تبصره 9) در راستای بهبود کارایی و اثربخشی فعالیت های برنامه‌ریزی، نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، "مؤسسه" باید سیستم اطلاعاتی مناسب و یکپارچه مستقر نماید.

تبصره 10) کلیه واحدها و اعضای مؤسسه در قبال ارایه اسناد، مدارک و اطلاعات درست و به موقع به مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، موظف و پاسخگو هستند.

تبصره 11) تخصیص بودجه واحدها و فعالیت ها و طی مراحل رشد و خروج واحدهای فناور می بایست با درنظر گرفتن نتایج حاصل از ارزیابی‌های مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت صورت پذیرد.