ردیف

موضوع آیین نامه

شماره

تاریخ

مرجع تصویب

دریافت فایل

1

آیین نامه نظام نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف

280399/و

1395/12/8

 وزارت عتف

2

 آیین نامه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف

108577/و

1396/5/22

 وزرات عتف