نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

موسسه و مراکز دولتی

موسسه و مراکز دولتی


 

 

 

 

موسسه و مراکز دولتی

 

نام موسسه

تلفن موسسه

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

0831- 7259980

علوم قرآنی شهید اشرفی کرمانشاه

0831- 8360255

دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب

0832-5245011

دانشکده کشاورزی

0831-8234820

دانشکده دامپزشکی

0831-8322599

دانشکده فنی  مهندسی

0831-4274535

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

0831-4265027

دانشکده علوم اجتماعی

0831- 8359036

دانشکده شیمی

0831-4274559

 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

0831-4279265

دانشکده علوم

0831-4274562-3

دانشکده جوانرود

0832-6232155

دانشکده کشاورزی سنقر و کلیایی