نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی

موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی


موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعینام موسسه تلفن موسسه آدرس سایت
جهاد دانشگاهی ۰۸۳-۳۸۲۴۶۷۶۷ www.uastjdksh.ac.ir/fa
شهید رضایی ۰۸۳-۳۸۲۷۲۶۵۹ www.kshr.ac.ir
زاگرس ۰۸۳-۳۷۲۱۸۰۶۳ www.zagros.ac.ir
کبیر غرب ۰۸۳-۳۴۲۶۲۲۲۵ www.kabirgharb.ir