بازدید هیات نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت استان کرمانشاه از شهرستان سنقر کلیایی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هیات نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت استان کرمانشاه از شهرستان سنقر کلیایی

بازدید هیات نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت استان کرمانشاه از شهرستان سنقر کلیایی


 

  بر اساس برنامه زمانبندی هیات نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت استان کرمانشاه روز چهارشنبه مورخ  97/08/02 ازدانشکده کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشکده پیام نور ودانشکده فنی و حرفه ای شهرستان سنقر کلیایی بازدید خواهد کرد.