بازدید هیات ناتک استان از موسسه غیر دولتی-غیر انتفاعی کبیرغرب - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هیات ناتک استان از موسسه غیر دولتی-غیر انتفاعی کبیرغرب

بازدید هیات ناتک استان از موسسه غیر دولتی-غیر انتفاعی کبیرغرب


 

براساس برنامه زمان­ بندی پیش­ بینی شده و با حفظ فاصله­ گذاری اجتماعی و نیز رعایت کامل پروتکل­ های بهداشتی، اعضاء هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان­ کرمانشاه متشکل ازآقای دکتر حمدی عبدی عضو کارگروه هیات ناتک استان، به­ همراه کارشناسان دفتر نظارت و ارزیابی آقایان بهزاد یاری و مهدی مهدی آبادی در روز دو­شنبه مورخ  ۱۳۹۹/۰4/09 از موسسه غیردولتی – غیرانتفاعی  کبیرغرب بازدید به عمل آمد.