نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هیات ناتک استان از موسسه غیر دولتی-غیر انتفاعی شهید رضایی

بازدید هیات ناتک استان از موسسه غیر دولتی-غیر انتفاعی شهید رضایی


 

 براساس برنامه زمان­ بندی پیش­ بینی شده و با حفظ فاصله­ گذاری اجتماعی و نیز رعایت کامل پروتکل­ های بهداشتی، اعضاء هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان­ کرمانشاه متشکل از آقای دکتر محی ­الدین ایزدی دبیر هیات ناتک استان، آقای دکتر عبدالرضا روشنی عضوهیات ناتک استان، به­ همراه کارشناسان دفتر نظارت و ارزیابی خانم پروانه عبدالمالکی وآقای بهزاد یاری در روز سه ­شنبه مورخ 1399/03/27  از موسسه غیردولتی – غیرانتفاعی شهید رضایی بازدید به عمل آمد.

.