بازدید هیات ناتک استان از موسسه غیر دولتی-غیر انتفاعی زاگرس - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هیات ناتک استان از موسسه غیر دولتی-غیر انتفاعی زاگرس

بازدید هیات ناتک استان از موسسه غیر دولتی-غیر انتفاعی زاگرس


 

 براساس برنامه زمان­ بندی پیش­ بینی شده و با حفظ فاصله­ گذاری اجتماعی و نیز رعایت کامل پروتکل­ های بهداشتی، اعضاء هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان­ کرمانشاه متشکل از آقای دکتر محی ­الدین ایزدی دبیر هیات ناتک استان، آقای دکتر سعید عباسی عضوهیات علمی همکار، به­ همراه کارشناسان دفتر نظارت و ارزیابی خانم پروانه عبدالمالکی وآقای مهدی مهدی آبادی در روز ­شنبه مورخ  1399/03/31 از موسسه غیردولتی – غیرانتفاعی زاگرس بازدید به عمل آمد.