بازدید هیات ناتک استان از موسسه غیر دولتی-غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هیات ناتک استان از موسسه غیر دولتی-غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی

بازدید هیات ناتک استان از موسسه غیر دولتی-غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی


 

براساس برنامه زمان­ بندی پیش­ بینی شده و با حفظ فاصله­ گذاری اجتماعی و نیز رعایت کامل پروتکل­ های بهداشتی، اعضاء هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان­ کرمانشاه متشکل از آقای دکتر محی ­الدین ایزدی دبیر هیات ناتک استان، آقای دکتر حبیب جعفری عضوکارگروه تخصصی، به­ همراه کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی خانم پروانه عبدالمالکی در روز سه­ شنبه مورخ  ۱۳۹۹/۰4/02 از موسسه غیردولتی – غیرانتفاعی  جهاد دانشگاهی بازدید به عمل آمد

 

.

.