بازدید هیات ناتک استان از مراکز فنی و حرفه ای - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هیات ناتک استان از مراکز فنی و حرفه ای

بازدید هیات ناتک استان از مراکز فنی و حرفه ای


 

براساس برنامه زمانبندی پیش بینی شده اعضاء هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان درروز شنبه مورخ 97/12/11  از مراکز فنی و حرفه ای کرمانشاه بازدید کردند .