بازدید هیات ناتک استان از دانشکده ها و واحد های اقماری دانشگاه - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هیات ناتک استان از دانشکده ها و واحد های اقماری دانشگاه

بازدید هیات ناتک استان از دانشکده ها و واحد های اقماری دانشگاه


 

براساس برنامه زمان­ بندی پیش­ بینی شده و با حفظ فاصله­ گذاری اجتماعی و نیز رعایت کامل پروتکل­ های بهداشتی، اعضاء هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی از واحد های آموزشی، پژوهشی، اجرایی و اقماری دانشگاه رازی در بازه زمانی 29 خرداد ماه لغایت 9 تیر ماه بازدید به عمل آمد.