بازدید هیات ناتک استان ازمراکز آموزش عالی استان کرمانشاه - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هیات ناتک استان ازمراکز آموزش عالی استان کرمانشاه

بازدید هیات ناتک استان ازمراکز آموزش عالی استان کرمانشاه


 

براساس برنامه زمان­ بندی پیش­ بینی شده و با حفظ فاصله­ گذاری اجتماعی و نیز رعایت کامل پروتکل­ های بهداشتی، اعضاء هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان­ به همراه کارشناسان دفتر نظارت و ارزیابی خانم پروانه عبدالمالکی وآقایان مهدی مهدی آبادی و بهزاد یاری در روزهای ­شنبه مورخ 1400/03/01 از موسسه غیر انتفاعی غیر دولتی شهید رضایی و یک شنبه مورخ1400/03/02 از دانشگاه فرهنگیان شهید صدوقی (خواهران)، دوشنبه مورخ1400/03/03 از مرکز علمی-کاربردی نیروی انتظامی، سه شنبه مورخ1400/03/04 از دانشگاه فنی و حرفه ای، چهار شنبه مورخ1400/03/05 از موسسه غیر انتفاعی غیر دولتی کبیر غرب بازدید به عمل آمد.