نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت دفاترنظارت و ارزیابی دانشگاههاو موسسات آموزش عالی

آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت دفاترنظارت و ارزیابی دانشگاههاو موسسات آموزش عالی


آئین نامه تشکیل و نحوه فعالیت دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

مقدمه:

به منظور تحقق اهداف تعیین شده در ماده 1 آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی مصوب 22/2/1386 ،دفاتر نظارت و ارزیابی بعنوان دبیرخانه شورای نظارت و ارزیابی در هریک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور تشکیل می گردد. از این پس برای رعایت اختصار در این آئین نامه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، «وزارت»، به هریک از دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی به اختصار «مؤسسه»، و به شورای نظارت و ارزیابی مؤسسه، «شورا» اطلاق می گردد.

ماده 1 اهداف:

1-1-توصیف وضع موجود باتوجه به شاخص های فعالیت هر یک از بخش ها

2ـ1ـ ارائه پیشنهادها و راهکارهای ممکن جهت رسیدن به وضعیت مطلوب

ماده 2وظایف:

1-2- تدوین سیاست ها و برنامه ها و ارایه راهکارهای مناسب اجرایی در زمینه نظارت و ارزیابی «مؤسسه» به منظور ارتقای کیفیت آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی، عمرانی و پشتیبانی «مؤسسه»

2ـ2ـ نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا، مقررات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها در کلیه زمینههای فعالیت های «مؤسسه»  3ـ2ـ دریافت و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات «مؤسسه» بمنظور سنجش میزان دستیابی به اهداف مورد نظر در ماده 1 و ارسال گزارش عملکرد در پایان هر نیمسال تحصیلی به دبیرخانه شورای نظارت و ارزیابی وزارت

4ـ2ـ نظارت برچگونگی تحقق اهداف توسعهایی «مؤسسه» مبتنی برطرح جامع «مؤسسه»

5ـ2ـ همکاری با گروههای اعزامی نظارت و ارزیابی وزارت

6ـ2ـ ایجاد هماهنگی و ارتباط میان شورا و دبیرخانه شورای نظارت و ارزیابی وزارت و دبیرخانه هیأت استانی

7ـ2ـ تنظیم دستور جلسات شورا

8ـ2ـ همکاری لازم با هیأت های نظارت و ارزیابی استانی

9ـ2ـ پی گیری اجرای مصوبات شورای نظارت و ارزیابی «مؤسسه»

10ـ2ـ حمایت از انجام ارزیابی درونی توسط گروه های آموزشی «مؤسسه»

11ـ2ـ حمایت از خود ارزیابی اعضای هیات علمی و کارکنان

12ـ2ـ پیگیری اقدامات و تأثیر ناشی از ارزیابی ها

13ـ2ـ حمایت از داوطلبی «مؤسسه» و واحدهای آن برای ارزیابی بیرونی توسط نهادهای تخصصی غیردولتی

ماده 3تشکیلات و منابع انسانی:

1ـ3ـ مدیر دفتر نظارت و ارزیابی با انتخاب و حکم رئیس «مؤسسه»

2ـ3ـ کمیسیون های تخصصی حسب نیاز به منظور بهره گیری از نظرات افراد متخصص یا صاحب نظر در امر نظارت و ارزیابی

3ـ3ـ عضو / اعضای هیات علمی متخصص یا اشنا به امر نظارت و ارزیابی به پیشنهاد مدیر دفتر نظارت و ارزیابی و حکم رئیس «مؤسسه»

4ـ3ـ کارشناس / کارشناسان آشنا به امور ارزیابی

5ـ3ـ کارشناس آشنا به امور رایانه و جمع آوری آمار و اطلاعات

6ـ3ـ متصدی امور دفتری

تبصره1 :مدیر دفتر نظارت و ارزیابی «مؤسسه» می بایست عضو هیات علمی بوده و هیچگونه سمت اجرایی دیگری در «مؤسسه» نداشته باشد

. تبصره2 :تعداد اعضای هیات علمی و کارکنان موضوع بندهای 4ـ3 الی 6ـ3 ،باتوجه به تعداد دانشجویان، تعداد اعضای هیات علمی و نوع «مؤسسه» با تشخیص رئیس موسسه می تواند تغییر کنند.

ماده 4 ـ این آئین نامه در چهار ماده و دو تبصره در تاریخ 24/1/87 به تصویـب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و از تاریخ ابلاغ در کلیه دانشگاهها و موسساتآموزش عالی تابعه وزارتعلوم، تحقیقات و فناوری (اعم ازدولتی و غیردولتی) لازم الاجرا است.11/3/ح