نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهداف و وظایف دفترنظارت و ارزیابی

اهداف و وظایف دفترنظارت و ارزیابی


 مقدمه :

به استناد مفاد آیین نامه نظام نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به شماره 280399/ و مورخ 95/12/8 به شرح زیر می باشد.

ماده ۱ : اهداف

1-شناسایی نقاط قوت و ضعف ، فرصت و چالش های نظام آموزش عالی در دانشگاه .

2-ارتقاء کیفیت مولفه های دروندادی، فرایندی و بروندادی عتف در دانشگاه .

3-شناسایی و کاربست عاملهای تضمین کننده کیفیت آموزشی ،پژوهش و فناوری،فرهنگی اجتماعی،دانشجویی و اجرایی.

4-تقویت زمینه های تصمیم گیری و سیاست گذاری در دانشگاه .

5-ایجاد زمینه افزایش بهره وری (کارایی و اثر بخشی)با استفاده از فرایند نظام مند نظارت و ارزیابی نظام آموزش عالی.

6-تعمیق و اشاعه فرهنگ نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی.

7-تقویت زمینه های پاسخگویی دانشگاه به ذینفعان درونی و بیرونی.

8-تضمین کیفیت نظام مند عتف از طریق بررسی وضعیت موجود در قیاس با استاندارد های ملی منطقه ایی و بین المللی برگرفته ازچالش ها ودر راستای راهبردهای مصرح در سند گفتمان توسعه آموزش عالی.

ماده ۲ : وظایف

۲-۱  : تلاش در جهت حسن اجرای آیین نامه ها ،مقررات، برنامه های آموزشی، پژوهشی ،فناوری ،فرهنگی، اجتماعی و اجرایی در مراکز آموزش عالی و موسسات تحقیقاتی .

۲-۲ :  تهیه گزارش های علمی و تحلیلی در راستای فرایند ایجاد ،توسعه ، ارتقا ، و انحلال و سایر فعالیت هایی که زمینه ارتقاء کیفی و اعتبار بخشی موسسه ها را   فراهم آورد.

۲-۳ :   نظارت بر برگزاری کلاس ها در طول نیمسال  تحصیلی و ارسال گزارش آن .

2-4 :   طراحی و تدوین برنامه های نظارت و ارزیابی از موسسه های زیر نظام های هشت گانه.

2-5 : تعامل مستمر با هیات های استانی و موسسات جهت ارتقا کیفیت آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و... از طریق ارزیابی و نظارت مستمر بر آنها .

2-6 :   هماهنگی لازم جهت بازدید های ادواری و موردی و ارائه راهکارها و برنامه مناسب در زیر نظام های ذیربط.

2-7 : جمع بندی اطلاعات مراکز و ارسال گزارش آن به وزارت عتف .

دیدگاه کلی ( جمع بندی ) :

دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه زیرمجموعه حوزه ریاست دانشگاه می باشد و با توجه به نقش نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت درنظام آموزشی هدف این دفتر شناسایی وضعیت موجود دانشگاه ،نقاط قوت و ضعف جهت کمک به سیاست گذاری ، برنامه ریزی و تصمیم گیری های آتی دانشگاه و همچنین کمک به افزایش ارتقاء کمی و کیفی آموزشی می باشد .

با توجه به مقدمه و تعاریف فوق دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه رازی رسماً از سال ۱۳۷۷ بصورت یک واحد مستقل فعالیت خود را آغاز نمود ، مجموع وظایف و عملکرد دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه رازی به شرح ذیل می باشد .

۱- بررسی و ورود اطلاعات فرمهای ارزشیابی دانشجویان از اساتید و تهیه گزارشات خروجی ، ایجاد دفترچه های آماری از فرمهای مذکور و ارائه آن به ریاست محترم دانشگاه ، معاون آموزشی ، معاونین آموزشی دانشکده های تابعه و اعلام نتیجه به اعضای محترم هیات علمی .

۲- نظارت بر حسن اجرای کلاسها و امتحانات در دانشکده ها و اعلام نتیجه به مسئولین مربوطه .

۳- نظارت بر قراردادهای حق التدریس اعضاء هیات علمی و اساتید مدعو از طریق سامانه آموزشی .

4-نظارت و ارزیابی از مراکز و موسسات  آموزش عالی غیر دولتی استان .

5-نظارت و ارزیابی بر دانشگاه های پیام نور استان .

6-نظارت و ارزیابی بر دانشگاه های علمی کاربردی استان .

7-بررسی اطلاعات و داده ها در سامانه hes به عنوان نماینده وزارت عتف برای کلیه مراکز آموزش عالی استان .

8-برگزاری کارگاه ها و سمینار های ارزیابی نظام های مختلف آموزشی .

9-پیگیری و پاسخ گویی به شکایات دانشجویان ،کارکنان و اعضاء هیات علمی از مراکز و موسسات آموزش عالی استان .