انتصاب مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی

انتصاب مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی


 

طی صدور حکمی از سوی دکتر محمدابراهیم اعلمی‌آل‌آقا رئیس دانشگاه رازی، دکتر حبیب جعفری به عنوان مدیرنظارت،  ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه رازی منصوب شد.