اعضای هیات نظارت و ارزیابی

اعضای هیات نظارت و ارزیابی


اعضای هیات نظارت وارزیابی آموزش عالی استان کرمانشاه
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 دکترمحمد ابراهیم اعلمی آل آقا  رئیس دانشگاه رازی ورئیس هیات نظارت و ارزیابی استانی
2 دکتر علی سلیمی قلعه
معاون آموزشی دانشگاه رازی و نائب رئیس هیات نظارت و ارزیابی استانی
3 دکتر مهرداد نیاپرست
عضو محترم هیات علمی گروه اموزشی آمارو عضو هیات نظارت و ارزیابی استانی
4 دکتر ناد نادری
عضو محترم هیات علمی گروه اموزشی کار آفرینی و عضو هیات نظارت و ارزیابی استانی
5 دکتر شهرام فتاحی
عضو محترم هیات علمی گروه اموزشی اقتصاد  و عضو هیات نظارت و ارزیابی استانی
6 دکتر هوشنگ قمرنیا
عضو محترم هیات علمی گروه اموزشی مهندسی آب و عضو هیات نظارت و ارزیابی استانی
7 دکتر سعید جلالی هنرمند
عضو محترم هیات علمی گروه اموزشی زراعت و اصلاح نباتات و عضو هیات نظارت و ارزیابی استانی
8 دکتر مهرداد پویان مهر
عضو محترم هیات علمی گروه اموزشی دامپزشکی و عضو هیات نظارت و ارزیابی استانی
9 دکتر سینا زرشکی عضو محترم هیات علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه و عضو هیات نظارت و ارزیابی استانی
10 دکتر علی اکبر احمدی عضو محترم هیات علمی دانشگاه پیام نور کرمانشاه و عضو هیات نظارت و ارزیابی استانی
11 دکتر سجاد دادفر مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه رازی و دبیر هیات نظارت و ارزیابی استانی