موسسه ومراکز دولتی

 

نام موسسه تلفن موسسه آدرس سایت
دانشگاه صنعتی کرمانشاه 083- 37259980 www.kut.ac.ir
علوم قرآنی شهید اشرفی کرمانشاه 083- 38360255 www.quran.ac.ir
دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب 083-35245011 eni.razi.ac.ir
دانشکده کشاورزی 083-38234820 www.sae.razi.ac.ir
دانشکده دامپزشکی 083-38322599 www.vet.razi.ac.ir
دانشکده فنی  مهندسی 083-34274535 www.eng.razi.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی 083-34265027 www.lit.razi.ac.ir
دانشکده علوم اجتماعی 083- 38359036 www.soc.razi.ac.ir
دانشکده شیمی 083-34274559 www.chm.razi.ac.ir
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 083-34279265 www.phe.razi.ac.ir
دانشکده علوم 083-34274562-3 www.sci.razi.ac.ir
دانشکده مدیریت وحسابداری جوانرود 083-36232155 www.javanroud.razi.ac.ir
دانشکده کشاورزی سنقر و کلیایی 083-48432466 www.ags.razi.ac.ir