مراکز و موسسات دولتی

نام موسسه

تلفن موسسه

آدرس سایت

داشگاه رازی- دانشکده علوم

۳۴۲۷۴۵۶۲-۳

www.sci.razi.ac.ir

داشگاه رازی- دانشکده شیمی

۳۴۲۷۴۵۵۹

www.chm.razi.ac.ir

داشگاه رازی- دانشکده دامپزشکی

۳۸۳۲۲۵۹۹

www.vet.razi.ac.ir

داشگاه رازی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۳۴۲۶۵۰۲۷

www.lit.razi.ac.ir

داشگاه رازی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

۳۴۲۷۹۲۶۵

www.phe.razi.ac.ir

داشگاه رازی- دانشکده فنی و مهندسی

۳۴۲۷۴۵۳۵

www.eng.razi.ac.ir

داشگاه رازی- دانشکده فنی و مهندسی اسلام آباد غرب

۳۵۲۴۵۰۱۱

eni.razi.ac.ir

داشگاه رازی- دانشکده علوم اجتماعی

 ۳۸۳۵۹۰۳۶

www.soc.razi.ac.ir

داشگاه رازی- دانشکده مدیریت وحسابداری جوانرود

۳۶۲۳۲۱۵۵

www.javanroud.razi.ac.ir

دانشکده کشاورزی داشگاه رازی-

۳۸۲۳۴۸۲۰

www.sae.razi.ac.ir

دانشکده کشاورزی سنقر  داشگاه رازی-

۴۸۴۳۲۴۶۶

www.ags.razi.ac.ir

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

 ۳۷۲۵۹۹۸۰

www.kut.ac.ir

دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه

 ۳۸۳۶۰۲۵۵

www.quran.ac.ir