موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعینام موسسه تلفن موسسه آدرس سایت
جهاد دانشگاهی ۰۸۳-۳۸۲۴۶۷۶۷ www.uastjdksh.ac.ir/fa
شهید رضایی ۰۸۳-۳۸۲۷۲۶۵۹ www.kshr.ac.ir
زاگرس ۰۸۳-۳۷۲۱۸۰۶۳ www.zagros.ac.ir
کبیر غرب ۰۸۳-۳۴۲۶۲۲۲۵ www.kabirgharb.ir