موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی

 

نام موسسه

تلفن موسسه

آدرس سایت

جهاد دانشگاهی

۳۸۲۴۶۷۶۷

www.uastjdksh.ac.ir/fa

شهید رضایی

۳۸۲۷۲۶۵۹

www.kshr.ac.ir

زاگرس

۳۷۲۱۸۰۶۳

www.zagros.ac.ir

کبیر غرب

۳۴۲۶۲۲۲۵

www.kabirgharb.ir