نمایشگر یک مطلب

آیین‌نامه‌های مربوط به اعضای هیأت علمی

 

ردیف

موضوع آیین نامه

شماره

تاریخ

مرجع تصویب

دریافت فایل

۱

نحوه بکارگیری اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه ها در موسسات آموزش عالی غیر دولتی

۱۹/۲۳۶۸۰۵/م ج

۹۷/۰۹/۲۴

 وزارت عتف

۲

نحوه بکارگیری اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه ها در موسسات آموزش عالی غیر دولتی

۱۹/۱۶۱۹۱۳/م ج

۹۹/۰۸/۰۳

 وزارت عتف

۳

ماده (۱) احکام دائمی

۱۲۴۷۱۱

۹۸/۰۵/۲۹

 وزارت عتف

۴

استعلام از معاونت حقوقی امور مجلس

ماده (۱) احکام دائمی

۱۷۲۱۳۰

۹۸/۰۷/۱۳

 وزارت عتف

 

 

 

امور آموزشی

 

ردیف

موضوع آیین نامه

شماره

تاریخ

مرجع تصویب

دریافت فایل

۱

 آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

۲/۲۴۴۷۵۹

۹۳/۱۲/۲۴

 وزارت عتف