نمایشگر یک مطلب

مراکز پیام نور

 

نام موسسه

تلفن موسسه

آدرس سایت

دانشگاه پیام نور کرمانشاه

083-38237769

www.kermanshah.pnu.ac.ir

دانشگاه پیام نور اسلام آباد

45224847

www.esag.ksh.pnu.ac.ir

دانشگاه پیام نور گیلانغرب

43223975

www.gilangh.ksh.pnu.ac.ir

دانشگاه پیام نور کرندغرب

43724748

www.kgh.ksh.pnu.ac.ir

دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب

42228800

www.spz.ksh.pnu.ac.ir

دانشگاه پیام نور قصر شیرین

422128

www.qasr.ksh.pnu.ac.ir

دانشگاه پیام نورجوانرود

46224714

www.pnujc.blogfa.com

دانشگاه پیام نور روانسر

4655934

www.ravansar.ksh.pnu.ac.ir

دانشگاه پیام نور پاوه

46121052

www.pnupaveh.blogfa.com

دانشگاه پیام نور ثلاث باباجانی

46754631

www.salaspnu.blogfa.com

دانشگاه پیام نور صحنه

48382129

www.pnusahneh.blogfa.com

دانشگاه پیام نورهرسین

45126000

www.harsin.ksh.pnu.ac.ir

دانشگاه پیام نورکنگاور

48227173

www.pnukangavar.blogfa.com

دانشگاه پیام نور سنقر

48451252

www.sonqor.ksh.pnu.ac.ir