لیست دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان


• دانشگاه های دولتی
• دانشگاه  پیام نور
• دانشگاه جامع علمی - کاربردی
• دانشگاه فنی و حرفه ای
• مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی
• دانشگاه فرهنگیان
• واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی