در راستای استقرار نظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و به منظور ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی و تحقق اهداف تعیین شده در ماده 2 و در راستای عمل به ماده 10 آئین نامه نظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1395/09/1 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، آئین نامه نحوۀ فعالیت هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی، مشتمل بر مفاد آئین نامه شماره 108577/ و  مورخ 1396/05/22  مبنای عمل است.

 

دریافت آئین نامه