دستورالعمل تشکیل کارگروههای تخصصی هیات های نظارت وارزیابی استانی

 

  مقدمه:

 به استناد جزء 4 بند "ج" ماده یک آیین نامه تشکیل ونحوه فعالیت شورای نظارت وارزیابی و جهت بهره مندی از نقطه نظرات و مشارکت اعضای هیات علمی صاحب نظر درکارگروههای هیات های نظارت وارزیابی استانی و به منظور استفاده از توان کارشناسی کلیه دانشگاهها وموسسات آموزش عالی دولتی وغیردولتی مستقر در استان (به عنوان بخشی از وظایف هیات استانی بند 4-6  شیوه نامه فعالیت هیات استانی) این دستورالعمل تهیه و به شرح زیر ابلاغ می گردد:

در این دستورالعمل تعاریف مندرج در ماده یک شیوه نامه فعالیت های نظارت و ارزیابی عیناً لحاظ شده است.

 

ماده 1 اهداف:

1-1-ایجاد تعامل وهمکاری بین موسسات آموزش عالی استان با هیات های نظارت وارزیابی استانی

2-1-بهبود فرآیندها وایجاد زیرساخت های مناسب

3-1-هماهنگی لازم بین مراکز آموزش عالی مستقر در استان

4-1-سرعت بخشیدن وکارآمد کردن برنامه های نظارت وارزیابی استانی

 

ماده 2- وظایف:

1-2- برنامه ریزی به منظور انجام بازدیدهای نظارت وارزیابی بر موسسات آموزش عالی استان مرتبط با حوزه فعالیت کارگروه

2-2- بررسی وتجزیه تحلیل آمار واطلاعات مرتبط با حوزه فعالیت کارگروه

3-2- بررسی و ارائه راه کارهای لازم در امور آموزشی،پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی واجرائی به هیات نظارت وارزیابی استان جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

 

ماده 3- اعضای کارگروه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات وفناوری

1-3- دبیر هیات نظارت وارزیابی استانی

2-3-یک نفر از اعضای هیات نظارت وارزیابی به انتخاب رئیس هیات استانی

3-3- معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه منتخب

4-3- یک نفر از اعضای هیات علمی هریک از دانشگاه های دولتی مستقر در استان به پیشنهاد رئیس دانشگاه مربوطه با حکم رئیس هیات استانی

 

ماده 4 اعضای کارگروه دانشگاه پیام نور

1-4- دبیر هیات نظارت وارزیابی استانی

2-4-  دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی مستقر در استان به پیشنهاد رئیس دانشگاه مربوطه  به هیات استانی

3-4- رئیس واحد استانی دانشگاه پیام نور

4-4- یک نفر از اعضای هیات علمی پیام نور استان با معرفی رئیس دانشگاه پیام نور استان به هیات استانی

 

ماده 5- اعضای کارگروه دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی

1-5- دبیر هیات نظارت وارزیابی استان

2-5- معاون پژوهشی وفناوری دانشگاه منتخب

3-5- دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی مستقر در استان به پیشنهاد رئیس دانشگاه مربوط و تائید معاونت آموزشی وزارت متبوع

4-5- رئیس بزرگترین واحد/ مرکز دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در استان

5-5- یک نفر عضو هیات علمی از موسسات غیردولتی- غیرانتفاعی یا دانشگاه آزاد اسلامی به انتخاب هیات نظارت وارزیابی استان

6-5- رئیس یکی از موسسات غیردولتی – غیرانتفاعی بزرگ استان  به انتخاب هیات استانی

 

 ماده 6- اعضای کارگروه دانشگاه جامع علمی کاربردی وموسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی

1-6- دبیر هیات نظارت وارزیابی استان

2-6 – معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه منتخب

3-6 –سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی مستقر در استان به پیشنهاد رئیس دانشگاه مربوط وتائید معاونت آموزشی وزارت متبوع

4-6- رئیس واحد استانی دانشگاه جامع علمی وکاربردی

5-6- رئیس بزرگترین مرکز علمی کاربردی یا موسسه آموزش عالی وابسته به سایر دستگاه های اجرایی در استان

6-6- یک نفر مدرس از دانشگاه جامع علمی وکاربردی به پیشنهاد رئیس مرکز دانشگاه جامع استان به هیات استانی

 

ماده 7- احکام اعضای کارگروههای تخصصی توسط رئیس هیات نظارت وارزیابی استانی با ذکر سمت، برای مدت 2 سال صادر خواهد شد.

تبصره 1: تعداد کارگروههای موضوع مواد 3 تا 6 متناسب با تعداد موسسات آموزش عالی فعال در استان حداقل 2 وحداکثر 4 خواهد بود.

تبصره 2: هر کارگروه در اولین جلسه خود یک نفر را به عنوان رئیس ویک نفر را به عنوان دبیر تعیین و به رئیس هیات استانی جهت صدور حکم معرفی می نماید.

تبصره 3: هر کارگروه حداقل در هر ماه یکبار تشکیل جلسه می دهد. دعوت برای تشکیل جلسه توسط دبیر هر کارگروه انجام می گیرد وصورتجلسه کارگروهها جهت اطلاع واتخاذ تصمیم لازم به هیات استانی ارسال می گردد.

 

ماده 8- این دستور العمل در 8 ماده 27 بند و 3 تبصره در هشتمین جلسه شورای نظارت وارزیابی آموزش عالی مورخ  21/10/87 تصویب و پس از ابلاغ به دانشگاههای منتخب لازم الاجرا است.

 

 

مقدمه:

اعضای محترم شورا عنایت دارند که

در بند 4 آیین نامه تشکیل ونحوه فعالیت شورای نظارت وارزیابی آموزش عالی هیات های نظارت وارزیابی استانی با هدف:

1-کمک به انجام نظارت وارزیابی بر کلیه موسسه های آموزش عالی استان

2-ارائه گزارش مستمر وتحلیلی از میزان موفقیت موسسات

3-ارایه پیشنهادات و راهکارهای لازم به دفتر نظارت وارزیابی درخصوص نظارت وارزیابی موسسات پیش بینی و وظایف واختیاراتی برای آن در نظر گرفته شده است.

با توجه به موارد فوق و به منظور نهادینه کردن امر نظارت و ارزیابی توسط هیات های منتخب و در جهت ارتقای کیفی نظام آموزش عالی کشور نیازمند مقدمات، ملزومات وزیرساخت هایی هستیم که فرآیند تصمیم سازی وتصمیم گیری ارکان نظام ارزیابی استانی را تسهیل وضمن تقویت گزارشات، هماهنگی در تمامی سطوح مورد نظر را فرهم آورد وطبعاً نتایج آن در همه سطوح قابل بهره برداری خواهد بود. بدنبال سازماندهی و استمرار فعالیت هیاتهای نظارت وارزیابی استانی، تشکیل کمیته ها ویا کارگروههای که بتوانند با تجزیه وتحلیل گزارش ها وآمار واطلاعات، زمینه بهبود فعالیت ها را موجب گردند پیش از پیش احساس می گردد و در صورتجلسات ارسالی توسط هیات ها بر ضرورت آن تاکید و در برخی از موارد، کمیته هایی تحت عناوین مختلف به عنوان بازوی مشورتی هیاتها ( در دانشگاه های منتخب) عملاً کار خود را شروع نموده اند.

نظر به اینکه در آیین نامه ارسالی به دانشگاهها صراحت موضوع تبیین نشده است بنابراین دبیرخانه شورا به استناد جزء چهارم بند"ج" ماده یک آیین نامه پیشنهاد می نماید دستورالعمل تنظیمی در این ارتباط برای تشکیل و سازماندهی کارگروههای تخصصی که مورد نیاز هیات های نظارت وارزیابی استانی است مورد توجه وعنایت ویژه اعضای محترم شورا قرارگیرد.