دستورالعمل تشکیل کارگروههای تخصصی هیات های نظارت وارزیابی استانی

 

  براساس ماده 5، آئین نامه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت عتف، دستور العمل تشکیل کارگروه های تخصصی به شرح ذیل است:

ماده 5) کارگروههای تخصصی: کارگروه های تخصصی، به منظور مشارکت در بازدیدها و تحلیل و ارزیابی گزارش های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفت و آماده سازی آنها جهت طرح در هیأت استانی تشکیل می گردد.

5،1. عناوین کارگروه ها

1.1.5.  کارگروه  نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت  دانشگاههای دولتی و دانشگاه های وابسته به دستگاههای اجرایی (دانشگاه فرهنگیان و...)

2.1.5. کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت  واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی

3.1.5.  کارگروه  نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت  واحدها و مراکز دانشگاه پیام نور

4.1.5. کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت  دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی – غیرانتفاعی و موسسات آموزش عالی آزاد

5.1.5. کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت  دانشگاه فنی و حرفهای

6.1.5. کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت  دانشگاه جامع علمی - کاربردی

7.1.5. کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت  مؤسسه های پژوهشی و فناوری (مراکز رشد و فناوری)

تبصره11: هیأتهای استانی میتوانند با توجه به شرایط و مسائل خویش به تشکیل کارگروههای موردنیاز خود مبادرت نمایند.

5،2.  وظایف کارگروههای تخصصی

5،2،1.   تهیه گزارش تحلیل راهبردی از زیرنظامهای آموزش عالی در سطح استان

5،2،2.   برنامه ریزی به منظور انجام بازدیدهای نظارت وارزیابی بر مؤسسه های آموزش عالی استان مرتبط با حوزه فعالیت کارگروه

5،2،3.   بررسی و تجزیه تحلیل آمار واطلاعات مرتبط با حوزه فعالیت کارگروه

5،2،4.   بررسی و ارائه راهکارهای لازم در امور آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی واجرائی به هیات نظارت وارزیابی استان جهت اتخاذ تصمیم نهایی

5،2،5.   ارائه گزارش سالانه به دبیرخانه هیأت استانی در خصوص فعالیتها و برنامه های کارگروه

5،3.ترکیب کارگروههای تخصصی

5.3.1. دبیر هیات نظارت و ارزیابی استانی (رئیس کارگروه)

5.3.2. یک نفر از اعضای هیأت نظارت و ارزیابی به انتخاب هیأت استانی

5.3.3. نماینده زیرنظام مربوط

5.3.4. یک نفر از افراد متخصص و باتجربه در حوزه زیرنظام مربوطه

5.3.5. یک نفر از افراد متخصص و باتجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت در آموزش عالی

تبصره12:  احکام اعضای کارگروههای تخصصی توسط رئیس هیات نظارت و ارزیابی استانی با ذکر سمت، برای مدت 2 سال صادر خواهد شد.

تبصره 13: تعداد کارگروههای تخصصی متناسب با نیاز استان میتواند متفاوت باشد.

تبصره 14: هر کارگروه در اولین جلسه خود یک نفر را به عنوان دبیر تعیین و به رئیس هیأت استانی جهت صدور حکم معرفی مینماید.

تبصره 15: دعوت برای تشکیل جلسه توسط دبیر هر کارگروه انجام می گیرد و صورتجلسه کارگروهها جهت اطلاع و اتخاذ تصمیم لازم به هیات استانی ارسال می گردد.