به منظور ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی و تحقق اهداف تعیین شده در ماده 2 آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1395/09/01وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و در راستای عمل به بند "ه " ماده 4 آییننامه جامع مدیریت دانشگاه­ها و مؤسسه های آموزشی، پژوهشی و فناوری مصوب جلسه 1286 مورخ 1395/01/21شورای عالی انقلاب فرهنگی، همچنین به منظور ایجاد وحدت رویه در حوزه اجرای فرایندهای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسههای آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مشتمل بر مفاد آیین نامه شماره 108601/ و  مورخ 1396/05/22  مبنای عمل خواهد بود.

   

دریافت آئین نامه